Разработване и прилагане на Data mining модели“ чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner